ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Κενή Θέση Πολιτικού Μηχανικού

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) κενή θέση Πολιτικού Μηχανικού.

A. Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή Ισότιμο προσόν στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού και εγγεγραμμένος στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). ( Σημ.: ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
 2. Εγγραφή, όχι μικρότερη από 2 χρόνια, ως μέλους του ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 3. Εμπειρία στην επιμέτρηση και κοστολόγηση έργων.
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 6. Άδεια οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους.
 7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα.

Β. Κύρια Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

 1. Συμμετέχει στις Επιτροπές Αξιολόγησης, Ελέγχου και Παρακολούθησης των υπό συγχρηματοδότηση Έργων (ιδιωτικών και δημοσίων) καθώς και άλλων Συμβάσεων της Εταιρείας.
 2. Διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων των έργων και πορείας υλοποίηση τους σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αλιείας) και την Αναπτυξιακή.
 3. Παρέχει συμβουλές προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δημόσια έργα και βοηθάει στην ωρίμανση τους.
 4. Ετοιμάζει, ελέγχει, αξιολογεί όρους διαγωνισμού για την Εταιρεία σύμφωνα με την Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις

 • Η εμπειρία στην επιμέτρηση και κοστολόγηση έργων θα πρέπει να τεκμηριώνεται π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Κατάλογος Έργων κ.τ.λ.
 • Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σύμφωνα με την Παράγραφο Α – Απαιτούμενα Προσόντα.  Τα πρωτότυπα αποδεικτικά θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@anetel.com ή και ιδιοχείρως στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ, Αγ. Λαζάρου 2Β, 7040, Ορόκλινη μέχρι την Δευτέρα 26/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει με προσωπικές συνεντεύξεις αφού πρώτα αξιολογηθούν τα υποβληθέντα Βιογραφικά Σημειώματα. Στον υποψήφιο που θα επιλεγεί θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ,

Αγ. Λαζάρου 2Β, 7040, Ορόκλινη.

Τηλέφωνο: 24815280

Φαξ: 24636817

email: info@anetel.com

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email